Preventívna prehliadka

Stručný prehľad vybraných preventívnych vyšetrení – starostlivosť o deti a dorast


Preventívna prehliadka sa vykonáva u všeobecného lekára pre deti a dorast. Pravidelné vyšetrenia majú významný vplyv na včasné odhalenie skrytých príznakov choroby. Poistenci majú možnosť absolvovať prehliadky u všeobecného lekára pre deti a dorast. Preventívna prehliadka je pre pacienta bezplatná – je hradená z verejného zdravotného poistenia.

Ako často sa absolvuje preventívna prehliadka?

  • dieťa do 1 roku – 9 preventívnych prehliadok (najmenej 3 prehliadky do 3 mesiacov)
  • 18-mesačné dieťa – 1 preventívna prehliadka
  • deti od 3 – do 18 rokov – jedna preventívna prehliadka raz za dva roky

Na čo sa zameriava prehliadka?

  • komplexné pediatrické vyšetrenie, zahŕňajúce poradenstvo rodičom
  • sleduje sa komplexný psychomotorický vývin dieťaťa, povinné očkovania,  krvný tlak, vyšetrenie  moču
  • sledovanie rizikových faktorov napríklad srdcovocievnych chorôb
  • meranie hladiny cholesterolu v krvi (v 11. roku),  cholesterolu aj triacylglycerolov (v 17. roku)

Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých

Pravidelné preventívne očkovanie sa uskutočňuje v súlade s očkovacím kalendárom. Očkovací kalendár vypracoval Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov.

v 3. mesiaci života

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína), vírusová hepatitída B, invazívne hemofilové nákazy detská obrna (DTaP-VHB-HIB-IPV), pneumokokové invazívne ochorenia (konjugovaná vakcína (PCV), simultánna aplikácia s hexavakcínou)*

Typ očkovania: I. dávka (základné očkovanie)
* Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa. Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

v 5. mesiaci života

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína), vírusová hepatitída B, invazívne hemofilové nákazy detská obrna (DTaP-VHB-HIB-IPV), pneumokokové invazívne ochorenia (konjugovaná vakcína (PCV), simultánna aplikácia s hexavakcínou)*

Typ očkovania: II. dávka (základné očkovanie)
* Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa. Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

v 11. mesiaci života

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína), vírusová hepatitída B, invazívne hemofilové nákazy detská obrna (DTaP-VHB-HIB-IPV), pneumokokové invazívne ochorenia (konjugovaná vakcína (PCV), simultánna aplikácia s hexavakcínou)*

Typ očkovania: III. dávka (základné očkovanie)
* Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa. Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

v 15. – 18. mesiaci života

Osýpky, mumps, ružienka (MMR)

Typ očkovania: I. dávka
najskôr prvý deň 15. mesiaca, najneskôr v 18. mesiaci života

v 5. roku života

Osýpky, mumps, ružienka (MMR)

Typ očkovania: II. dávka

v 6. roku života

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína) detská obrna (DTaP-IPV)

Typ očkovania: preočkovanie

v 11. roku života

Osýpky, mumps, ružienka (MMR)

Typ očkovania: III. dávka

v 13. roku života

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína) detská obrna (DTaP-IPV)

Typ očkovania: preočkovanie

Dospelí vo veku 30 rokov
a každých 15 rokov

Záškrt, tetanus (dT**)

Typ očkovania: preočkovanie každých 15 rokov
Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou, pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

Význam pravidelného povinného očkovania detí v SR

      Účinnosť očkovania je vo svete i na Slovensku jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Vplyv očkovania možno najlepšie ilustrovať na vykorenení pravých kiahní vo svete. Jedine vďaka očkovaniu sa podarilo zdolať toto smrteľné ochorenie, ktoré ešte v sedemdesiatych rokoch bolo príčinou mnohých úmrtí. V súčasnosti je svet vo finálnej fáze vykorenenia ďalšieho závažného až smrteľného ochorenia a to detskej obrny. Vďaka rozsiahlemu povinnému očkovaniu sa toto ochorenie v súčasnosti nevyskytuje v troch regiónoch Svetovej zdravotníckej organizácie vrátane európskeho kontinentu.
       
     Pravidelné povinné očkovanie detí, ktoré je v SR bezplatné sa vykonáva v záujme zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti.

Viac informácií o očkovaní nájdete stránkach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na tomto linku: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2217&Itemid=117

Prejsť na začiatok